Ontstaanswijze en geschiedenis van Blijf Voor ‘t Land.

Initiatiefnemers voor het oprichten van de schietvereniging Blijf Voor ´t Land waren de voormalige leden van de in 1919 opgerichte Bijzondere Vrijwillige Landstorm die in het gehele land afdelingen had en met de bezetting in 1940 werd opgeheven. Na de oorlog werd de draad weer opgepakt, maar de naam Landstorm werd afgeschaft. De oprichters van de vereniging waren wel voorstanders van het handhaven van de letters BVL, vandaar dat er een passende naam werd gekozen: ‘Blijf Voor ´t Land’. Er werd het eerste jaar (1946) geschoten in de schuur van de heer Ohms aan de Offemweg, daarna in het RK Juvenaat (destijds nog met luchtbuksen) tot juli 1953, vanaf september 1953 in ‘De Beurs’ ook met vuurwapens, de zolder van Lüschen (de stukadoor in de Kerkstraat) en vanaf 1967 op de zolder van de (inmiddels voormalige) Willibrord MAVO aan de van Panhuysstraat te Noordwijk.

Op deze locatie is de vereniging naar een ledental van 80 personen (mannen én vrouwen) gegroeid, waarna men besloot een ledenstop in te stellen vanwege het gebrek aan ruimte. De schietvereniging timmerde behoorlijk aan de weg tijdens de vele wedstrijden die, toen nog uitsluitend in 1 discipline (12 meter geknield met de vuurbuks), her en der in de regio werden verschoten. Later werd naast knielend KKG de discipline knielend KSO, dat met karabijn wordt verschoten, toegevoegd. Deze disciplines hadden hun hoogtijdagen in de eerste decennia dat de vereniging schoot op de zolder van ‘de Willibrord’. Jarenlang had de vereniging een ledenstop vanwege het bereiken van de maximale capaciteit op de schietzolder. De ontwikkelingen in de schietsport, en de verjonging van haar beoefenaars, hebben er toe geleid dat vele verenigingen hun belangrijkste discipline zagen verschuiven naar handvuurwapens. Helaas kon onze vereniging in deze ontwikkeling niet meegaan doordat op geen van de genoemde vestigingsplaatsen meerdere disciplines en geen groot aantal leden konden worden gehuisvest. Belangrijke beperkingen in de bouw (schuine daken) en de relatief kleine behuizing waren hier debet aan. Ook kan op de huidige locatie het aantal disciplines niet worden uitgebreid. De veiligheid speelt hierbij een grote rol. De ledenstop werd vijf jaar geleden opgeheven vanwege het teruglopen van het ledental en concurrentie van “De Duinschutters” uit Noordwijkerhout, die met een geheel nieuw onderkomen veel meer mogelijkheden had om met meerdere disciplines te kunnen schieten. Het ledental is de laatste paar jaar verder teruggezakt naar iets boven de 40 schutters, mede vanwege het feit, dat er geen pistool geschoten kan worden in de huidige accommodatie, en de jongere schutters willen nu eenmaal op meerdere disciplines hun sport beoefenen. De laatste 2 jaar is er weer aanwas van jonge leden echter, door natuurlijk verloop heeft dit slechts tot een geringe stijging van het totale ledenaantal geleid.

Ontwikkelingen in de afgelopen jaren

De laatste tien jaar is de vereniging actief gaan zoeken naar een alternatieve schietlocatie. Deze ontwikkeling kwam in een stroomversnelling toen in 2003 door de huidige eigenaar van het gebouw, de gemeente Noordwijk, aangegeven werd dat aan de bestaande situatie een einde zou gaan komen in de komende 3 á 4 jaar. Het gebied aan de van Panhuysstraat, waar de huidige locatie van de vereniging is gelegen, zal worden gesloopt in verband met de gehele herinrichting van dit gebied (project Morgenster). De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft zich naar aanleiding van de genoemde aankondiging uitgesproken voor het voortbestaan van de vereniging en het, gezamenlijk met de gemeente, zoeken naar een oplossing voor de ontstane huisvestingssituatie. In de jaren die volgden hebben het bestuur en de leden van de vereniging uitgekeken naar geschikte locaties binnen de gemeentegrenzen van Noordwijk. Een aantal van de voorstellen werden direct verworpen vanwege ligging en mogelijkheden, andere werden nader bekeken en aan de gemeente voorgelegd als mogelijke nieuwe vestigingsplaats. Aanvankelijk waren er vanuit de gemeente gedachten de vereniging in het dierenopvangcentrum te huisvesten, maar daar werd door de politiek een streep doorgehaald. Het dierenopvangcentrum kan vooralsnog blijven bestaan, waardoor een nieuwe oplossing moest worden gezocht. Vele alternatieven passeerden de revue, waaronder een strook grond tussen de voetbalvelden van de V.V. Noordwijk en de bowling welke mogelijkheid als dé oplossing werd gezien door de gemeente. Hier zijn door de vereniging dan ook verregaande bouwplannen voor ontworpen en is een aannemer ingeschakeld die een begroting van de kosten heeft gemaakt. Deze oplossing werd later door de gemeente weer van tafel geveegd, waardoor we weer op het beginpunt waren beland. Ook het schieten bij andere verenigingen in de omgeving van Noordwijk werd onderzocht. Het onderbrengen van onze vereniging in de accommodatie van de schietverenigingen in Noordwijkerhout of Katwijk was niet haalbaar, en werd bovendien door een meerderheid van de leden afgekeurd. Verder is de vereniging in gesprek geweest met de ZVN (Zeilvereniging Noordwijk) om op de locatie aan de Quarles van Uffordstraat (de voormalige garage van Roskam) een samenwerkingsverband aan te gaan. Echter, gezien de ruimte, was de enige optie ondergronds te bouwen. Dit bleek bij nadere uitwerking te kostbaar.

Ontwikkelingen in het afgelopen twee jaar

Op 22 april 2005 bracht wethouder Gerben van Duin een bezoek aan de schietzolder. In gesprekken met het aanwezige bestuur en de overige leden gaf hij te kennen te streven naar het vinden van een oplossing. Over en weer werd afgesproken contact te houden en rond te blijven kijken naar mogelijke locaties. Enige tijd later kwam de gemeente met een voorstel. Er was een stuk grond beschikbaar naast de sporthal aan de Northgodreef/Johanna van Hoornstraat. Op 5 september 2005 kwam een delegatie van het bestuur bijeen voor een gesprek met de wethouder in zijn kamer op het gemeentehuis. Er werd van gedachten gewisseld over de voorgestelde locatie. De wethouder gaf aan dat binnen het bestaande bestemmingsplan een schietlocatie kan worden gerealiseerd. De wethouder gaf aan dat de gemeente geen bezwaren heeft en zijn medewerking zal verlenen bij het verlenen van de benodigde vergunningen. Het bestuur heeft in dit gesprek aangegeven dat zij in principe positief staat tegenover deze locatie mits aan de randvoorwaarden.

…..Om een lang verhaal kort te maken…..
Na vele momenten van overleg en ledenraadplegingen is er een oplossing gevonden voor de huisvesting van onze vereniging. De Gemeente Noordwijk ging in haar Raadsvergadering op 19 december 2006 akkoord met een eenmalige bijdrage in de stichtingskosten en gaf een bankgarantie af voor een lening. De aannemer (Dhr. Ab van der Wiel) was bereid om een flinke duit in het zakje te doen waardoor uiteindelijk een financieel gat werd gedicht. De adviezen van de Stichting Waarborgfonds Sport (Dhr. Dick Zeegers, projectadviseur) maakten gedeeltelijke verrekening van BTW mogelijk. Door de ondersteuning van onze Accountant en zijn compagnons (Dhr. Arjan Slobbe, Kwestro-Faas-Slobbe) werd de financiële structuur op professionele wijze vorm gegeven. Zodra de bouwvergunning is afgegeven kan de bouw medio juni 2007 beginnen!